de/PhpWikiDokumentation

Describe de/PhpWikiDokumentation here.